Salgs- og leveringsbetingelser

Hos Social Selling Company ApS har vi følgende salgs- og leveringsbetingelser:

1. Anvendelse

1.1. Anvendelse. Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Social Selling Companys, CVR-nummer 25471482, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for social selling og content marketing til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1. Standard: Vi leverer foredrag, workshops og sparring. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres af høj kvalitet og til tiden.

3.2. Kundens medvirken: Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3. Lovgivning og standarder: Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1. Pris: Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste og/eller tilbud på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

4.2. Kørsel: Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten. Dette gælder kun for ydelser leveret uden for Storkøbenhavn.

4.3. Udgifter: Eventuelle udgifter til færge, bro, kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden.

4.4. Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer i danske kroner for serviceydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. For foredrag, skræddersyede kurser og undervisningsforløb faktureres 50 % af den aftalte pris ved aftaleindgåelse med en betalingsbetingelse på 8 dage netto kontant. De resterende 50 % faktureres med 8 dages betalingsfrist efter afholdelse af foredrag eller første kursusdag.

5. Forsinket betaling

5.1. Rente:. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2. Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at (i) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (ii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. Tilbud: Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2. Ordrer: Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Beskrivelse af ydelse, (iii) Pris, og (iv) Leveringsdato.

6.3. Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4. Aflysning af ordrer: Hvis kunden ønsker helt at annullere en ordrer og dette sker 14 dage før aftalt leverancedato skal kunden betale Virksomheden 50 % af den aftalte pris. Ved annullering 8 dage før afholdes den fulde betaling.

7. Levering

7.1. Leveringstid: Virksomheden leverer serviceydelser på den dato eller til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.

8. Forsinket levering

8.1. Meddelelse: Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse: Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser til den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Ansvar

9.1. Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3. Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10. Immaterielle rettigheder

10.1. Ejendomsret: Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

10.2. Ophavsret/brugsret: I det omfang at Virksomheden udarbejder indhold som en del af en aftale om content services, overdrages ophavsretten/brugsretten til værkerne først til kunden ved betaling af den udstedte faktura.

10.3. Krænkelse: Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11. Fortrolighed

11.1. Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2. Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Begge parter er forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle oplysninger, der ikke i forvejen er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som fortrolige. Begge partner skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3. Varighed: Parternes forpligtelser efter pkt. 11.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Gældende lov og værneting

12.1. Gældende lov: Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2. Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Denne udgave af vores salgs- og leveringsbetingelser er opdateret den 23. juni 2024.